:: KATEDRA ARCHÍVNICTVA
A POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH ::
» Doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.
» Mgr. Karin FÁBROVÁ
» Mgr. Marcela DOMENOVÁ
» Mgr. Ján ENDRÖDI
» Mgr. Mária PETROVIČOVÁ
:: KATEDRA NAJSTARŠÍCH DEJÍN
A DEJÍN RELÍGIÍ ::
» Prof. ThDr. Imrich BELEJKANIČ, CSc.
» Doc. PhDr. Marián VIZDAL, CSc.
» PaedDr. Patrik DERFIŇÁK
» PaedDr. Marta SENDEKOVÁ
» Mgr. Dagmar KUZMOVÁ
:: KATEDRA STREDOVEKÝCH
A RANONOVOVEKÝCH DEJÍN ::
» Prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.
» Mgr. Ján ADAM, PhD.
» PhDr. Martin JAVOR, PhD.
» Mgr. Annamária KÓNYOVÁ
» Mgr. Balázs PÁSZTOR
:: KATEDRA NOVOVEKÝCH A NAJNOVŠÍCH VŠEOBECNÝCH DEJÍN ::
» PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.
» Doc. PhDr. Ľubica HARBUĽOVÁ, CSc.
» Doc. PhDr. Ján MOJDIS, CSc.
» PhDr. Ján DŽUJKO
» Mgr. Adela SOPKOVÁ
» Mgr. Eva ŠTEFANIČOVÁ
» Mgr. Maroš MELICHÁREK
:: KATEDRA NOVOVEKÝCH A NAJNOVŠÍCH SLOVENSKÝCH DEJÍN ::
» PhDr. Darina VASIĽOVÁ, PhD.
» Prof. PhDr. Peter ŠVORC, CSc.
» Doc. PhDr. Libuša FRANKOVÁ, CSc.
» PhDr. Nadežda JURČIŠINOVÁ, PhD.
» PhDr. Peter KOVAĽ, PhD.
» Mgr. Lenka ALMÁŠIOVÁ
» PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.

- zástupca riaditeľa Inštitútu histórie
- vedúci Katedry novovekých a najnovších všeobecných dejín

Miestnosť: č. 505
Telefón: 051-7570 306
E-mail: pekar@unipo.sk
Konzultačné hodiny:

» AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:
»

» VÝSKUM:
- politický systém a režim na Slovensku v rokoch 1938 - 1945,
- národnostná politika na Slovensku v 20. storočí,
- regionálne dejiny


VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ RAST:
» Vysoká škola - Mgr. (1999) - FF PU v Prešove; študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis
» Akademický titul - PaedDr. (2001) – FF PU v Prešove; vedný odbor: dejepis
» Vedecká hodnosť - PhD. (2005) – FF PU v Prešove; vedný odbor: slovenské dejiny (dizertačná práca: K politickému životu Šarišsko-zemplínskej župy v rokoch 1939-1945)

PRAX:
» 1999 – 2004 – odborný asistent na Katedre dejín FHPV PU (od roku 2003 - tajomník katedry)
» 2004 – 2005 – odborný asistent na Katedre dejepisu FF PU (tajomník katedry)
» od 2005 - odborný asistent na Inštitúte histórie FF PU (od roku 2005 zástupca riaditeľa inštitútu a vedúci Katedry novovekých a najnovších všeobecných dejín)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGÁNOCH:
» člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave
» člen Spišského dejepisného spolku
» predseda redakčnej rady periodika Annales historici Presovienses
» člen redakčnej rady periodika Acta historica Neosoliensia
» člen redakčnej rady periodika Pamäť národa

PROJEKTY:
» 1. Národnostné špecifiká a problémy vo vývoji východného Slovenska (Šarišsko-zemplínskej župy) v 19. a v 1. polovici 20. storočia. Grant: VEGA č. 1/9214/02. Vedúci projektu: doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc. Doba riešenia projektu: 2002 – 2004.
» 2. Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. Štátny projekt. Vedúci doc. PaedDr. Š. Šutaj, DrSc., 1/2003 – 12/2005.
» 3. Slováci, Rusíni a Ukrajinci a ich vnímanie vlastného etnického a geografického prostredia od 2. polovice 18. st. do 1. polovice 20. st. Grant: VEGA č. 1/0371/03. Inštitúcia: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Koordinátor: Doc. PhDr. Peter Švorc, CSc. Rok: 2003 - 2005.
» 4. ETHNODOC – Datenbank zur Minderheitenforschung. Vedúci projektu: Dr. Gerhard Seewann, Südost-Institut München, SRN, 2004.
» 5. Východné Slovensko v 20. storočí. Grant VEGA MŠ SR č. 1/2221/05. Vedúci doc. PhDr. I. Michnovič, CSc., 1/2005 – 12/2007; od roku 2006 zástupca vedúceho projektu.
» 6. Konfesionalita ako faktor formovania národného vedomia v interetnickom prostredí (východné Slovensko v 18. až 20. storočí). Grant: VEGA MŠ SR č. 1/3741/06. Vedúci grantu prof. PhDr. P. Švorc, CSc., 1/2006-12/2008.
» 7. Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. Projekt APVV-51-047505. Vedúci projektu prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., 4/2006 – 3/2008.
» 8. Odraz vojny a totalitného politického systému v živote mestského organizmu : Zmeny v politickej, demografickej, sociálnej, konfesionálnej a národnostnej skladbe mesta v rokoch 1939-1945 na modelovom príklade mesta Prešov. Grant VEGA MŠ SR č. 1/4538/07. (Individuálny grant, 1/2007 - 12/2009.)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA:
1. PEKÁR, M.: Východné Slovensko 1939 - 1945 : Politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. Prešov : PU v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. 182 s. ISBN 978-80-8068-572-0.
2. PEKÁR, M.: Niekoľko poznámok k stavu a aktuálnym problémom výskumu regionálnych dejín. In: Historický časopis, 55, 2007, č. 1, s. 96-103.
3. PEKÁR, M.: Výber dokumentov k rómskej otázke na východnom Slovensku v rokoch 1942-1945. In: Annales historici Presovienses. Vol. 6/2006. Prešov : Universum, 2006, s. 309-33.
4. PEKÁR, M.: Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Ed. Š. Šutaj. Prešov : Universum, 2005, s. 56-67.
5. PEKÁR, M.: Mníchovský pobyt publicistu a prekladateľa Jána Cádru (1905-1914). In: Acta Historica Neosoliensia. Tomus 8. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005, s. 103-111.
6. PEKÁR, M.: Identita národnostných menšín na Slovensku po roku 1918 v súradniciach štátnej politiky a zmluvy o ústave pre Európu. In: Európske občianstvo a národná identita. Ed. M. Gbúrová. Prešov : [b.v.], 2006, s. 34-52.
7. PEKÁR, M.: Maďarská menšina v slovenskom štáte - perspektívy výskumu s ohľadom na konfliktné body a niektoré ich pozostatky. In: Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. Trnava : FF UCM, 2004, s. 77-83.
8. PEKÁR, M.: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1939-1945 a alternatívy jej riešenia. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB; Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 292-302.
9. PEKÁR, M.: Pomery na východnom Slovensku v posledných mesiacoch existencie režimu. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov V. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB; Ústav vedy a výskumu UMB, Štátna vedecká knižnica, 2006, s. 278-292.
10. PEKÁR, M.: Kapitoly zo svetových dejín 1848-1918. I. diel. [Online.] Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2005. 60 s. + mapová a obrazová príloha. ISBN 80-8068-333-6. Dostupné na WWW: .
11. PEKÁR, M.: K činnosti politických strán v Šariši a Zemplíne 1940-1941 : (od januára 1940 do vstupu Slovenska do vojny so ZSSR). In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2001. Prešov : ManaCon, 2001, s. 74-95.
12. PEKÁR, M.: Región Šariša v čase medzi Mníchovom a 14. marcom 1939. In: Veľká politika a malé regióny. Zost. P. Švorc, M. Danilák, H. Heppner. Prešov; Graz : Universum, 2002, s. 220-228.
13. PEKÁR, M.: 22. jún 1941 a Slovensko, s osobitným dôrazom na pomery v Šarišsko-zemplínskej župe. In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2002. Prešov : ManaCon, 2002, s. 71-78.
14. PEKÁR, M.: K interpretácii politického systému prvej Slovenskej republiky. In: Kritika systémových přístupů : Sborník příspěvků ze XXXIV. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002, s. 78-82.
15. PEKÁR, M.: Ján Cádra und William Ritter in München 1905-1914. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 52, 2003, č. 1, s. 39-43.
16. PEKÁR, M.: Politické aktivity maďarskej menšiny na východnom Slovensku v rokoch 1939-1944 v zrkadle župnej agendy. In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003. Prešov : Universum, 2003, s. 128-142.
17. PEKÁR, M.: Politické dejiny 1. Slovenskej republiky v domácej historiografii. (Stručný prehľad so zreteľom na Šarišsko-zemplínsku župu.) In: Acta Historica Neosoliensia. Tomus 6. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2003, s. 93-100.
18. PEKÁR, M.: Politický systém prvej SR so zreteľom na postavrnie regiónu (štruktúrna analýza s príkladom Šarišsko-zemplínskej župy). In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Prešov : Universum, 2004, s. 195-212.
19. PEKÁR, M.: Postavenie maďarskej menšiny v prvej Slovenskej republike - stav výskumu a jeho perspektívy s ohľadom na konfliktné body. In: Národ a národnosti : Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Zost. Š. Šutaj. Prešov : Universum, 2004, s. 126-131.
20. PEKÁR, M.: Prípravy Slovenska na vojnu proti ZSSR a ich vplyv na pomery v Šarišsko-zemplínskej župe. In: Vojenská história, 9, 2005, č. 1, s. 103-110.
21. PEKÁR, M.: Hlinkova slovenská ľudová strana a jej činnosť v Šarišsko-zemplínskej župe v rokoch 1939-1945. In: Annales historici Prešovienses. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 196-214.
22. PEKÁR, M.: Východné Slovensko v druhej republike 1938 – 1939. In: Acta Historica Neosoliensia. Tomus 7. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2004, s. 87-97.
23. PEKÁR, M.: Neznalosť a konfrontácia. Dve podoby pozostatkov kontroverzných slovensko-maďarských vzťahov 1939-1945. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Ed. Š. Šutaj. Prešov : Universum, 2005, s. 127-131.
24. PEKÁR. M.: Administratívny a politický vývoj mesta Prešov v rokoch 1938-1945. In: Annales historici Prešoviensis. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 259-260.
25. PEKÁR. M.: Politické záležitosti v štátno-bezpečnostnej agende Šarišsko-zemplínskej župy v roku 1940. In: Zborník príspevkov z konferencie učiteľov dejepisu stredných škôl a metodikov dejepisu základných škôl Košického a Prešovského kraja 26. apríla 2000. Zost. V. Hudečková a M. Otčenáš. Prešov : Metodické centrum, 2000, s. 162-171.
26. PEKÁR. M.: Regionálny rozvoj ako nástroj štátnej politiky. Historická paralela. In: Stály rozvoj regiónov : Skúsenosti, problémy, perspektívy. Prešov, 23.-24. mája 2002. (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.) Zost. J. Tej. Prešov : ManaCon, 2002, s. 96-102. 27. PEKÁR, M. (red.): Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch: Karpatský priestor medzi dvoma vojnami (1918-1939). Prešov : FF PU, 2001. 61 s. ISBN 80-88722-74-8.
28. PEKÁR, M. (zost.): Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2001. Prešov : ManaCon, 2001. 180 s. ISBN 80-89040-10-1.
29. PEKÁR, M. (red.): Veľká politika a malé regióny. Zost. P. Švorc, M. Danilák, H. Heppner. Prešov; Graz : Universum, 2002. 321 s. ISBN 80-89046-06-1.
30. PEKÁR, M. (zost.): Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2002. Prešov : ManaCon, 2002. 205 s. ISBN 80-89040-19-5.
31. PEKÁR, M. (zost.): Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003. Prešov : Universum, 2003. 290 s. ISBN 80-89046-17-7.
32. PEKÁR, M. (zost.): Regionálne dejiny a dejiny regiónov : Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004. Prešov : Universum, 2004. 322 s. ISBN 80-89046-19-3.
33. PEKÁR, M. (zost.): Annales historici Prešoviensis. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005. 312 s. ISBN 80-89046-27-4. ISSN 1336-7528.
34. PEKÁR, M. (zost.): Annales historici Presovienses. Vol. 6/2006. Prešov : Universum, 2006. 405 s. ISBN 80-89046-40-1. ISSN 1336-7528.