» Prof. PhDr. Ferdinand ULIČNÝ, DrSc.

(* 1933)

Vedecko-výskumná činnosť: Jeho záujem sa sústreďujenajmä na výskum dejín Slovenska v stredoveku, dejín miest, vývoj osídlenia, vývin štátnej správy a na problematiku dejín reformácie.

Druhú oblasť jeho vedeckého záujmu predstavujú pomocné vedy historické, predovšetkým diplomaticko-historická kritika stredovekých listín, zavedenie gregoriánskeho kalendára na Slovensku a sprístupňovanie archívnych dokumentov.

Pedagogická činnosť: V pedagogickej činnosti sa venoval dejinám Slovenska v stredoveku, v odbore archívnictvo prednášal diplomatiku.