O časopise

Jazyk a kultúra je internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove s voľne dostupným obsahom a nespoplatneným prístupom.

Časopis Jazyk a kultúra je recenzovaným vedeckým časopisom. Publikuje pôvodné vedecké a odborné štúdie z vedných odborov najmä filologického zamerania, predovšetkým z oblasti lingvokulturológie, translatológie, literárnej vedy, lingvistiky, masmediálneho výskumu a výskumu detskej reči. Uverejňuje recenzie knižných prác a informácie o publikačných novinkách z daných odborov, ako aj správy a informácie o vedeckých podujatiach.

Časopis Jazyk a kultúra vychádza 4-krát ročne, spravidla vo forme dvoch dvojčísel (v júni a decembri príslušného kalendárneho roku). Príspevky môžu byť v slovenskom jazyku, v slovanských jazykoch, v angličtine, nemčine a francúzštine.

Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne časopisu Jazyk a kultúra a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia inde.

Štruktúra čísla:

  1. Štúdie a články
  2. Recenzie a anotácie
  3. Správy a informácie

Vydavateľ: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU

Adresa vydavateľa: Ul. 17 novembra č. 1, Prešov 080 01

Tel.: 051/7570 821     Fax: 0421517570824

Emailová adresa: jak@ff.unipo.sk

ISSN: 1338-1148

Registračné číslo: EV 174/23/EPP

Web: http://www.ff.unipo.sk/jak

Facebook: https://www.facebook.com/JAKLPTCEFFPU