Ročník 4, číslo 16/2013

Štúdie a Články

Lingvokulturológia a literatúra

Fonetika, fonológia a všeobecná jazykoveda

Jazyk masmédií

Preklad a tlmočenie

Recenzie a anotácie

Správy a informácie