Ročník 2, číslo 8/2011

Štúdie a Články

Lingvokulturológia a literatúra

Fonetika, fonológia a všeobecná jazykoveda

Preklad a tlmočenie

Jazyk masmédií

Recenzie a anotácie

Správy a informácie

Z našich prekladov