web - Marianna Kraviarova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Publikácie

Publikačnú činnosť spolu s ohlasmi nájdete na stránke: Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU.


2018

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické vlastnosti oslovenia v trénerskom komunikačnom registri. In: Jazyk a kultúra, ročník 9, číslo 35/2018: [elektronický zdroj] internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, s. 124 - 136. ISSN 1338-1148.

http://www.ff.unipo.sk/jak/35_2018/Marianna_Kraviarova_studia.pdf

ADN

BILÁ, M. - KAČMÁROVÁ, A. - KRAVIAROVÁ, M.: Expressing Social Deixis through Prosody: A Case Study of American English. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2018, vol. 15, no. 1. 80-93pp. ISSN 1336-782X
http://www.skase.sk/Volumes/JTL36/pdf_doc/04.pdf

2017

BEF

KRAVIAROVÁ, M.: Nové trendy v tvorbe prezentácií. In: Lenka Regrutová (ed.), Simona Šoltésová (ed.): 20 rokov mediálnych štúdií v Prešove. Prešov: PU v Prešove 2017. 143 s. ISBN 978-80-555-1925-8. s. 29 – 34.
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Regrutova1/subor/Kraviarova.pdf

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Oslovovacie komunikačné akty a ich zvuková charakteristika v trénerskom komunikačnom registri. In: Eds. Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Popovičová Sedláčková: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017. 654 s. ISBN 978-80-223-4422-7. s. 187 – 200.

http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf

AFD

SLANČOVÁ, D. KRAVIAROVÁ, M.: Zvuková charakteristika oslovenia v trénerskom komunikačnom registri. In: Ed. Bronislava Chocholová, Lucia Molnár Satinská, Gabriela Múcsková: Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. – 13. 4. 2016). Bratislava: Veda 2017. 575 s. ISBN 978-80-224-1605-4. s. 224 – 237

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické vlastnosti rečového signálu v skúmaných komunikačných aktoch oslovenia trénerského komunikačného registra. In: Peknušiaková, E. (ed.) - Smoláková, V. (ed.): Médiá a text 6. I. časť. Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 46-53. ISBN 978-80-555-1828-2.
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova2

2016

ADF

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické vlastnosti oslovenia ako sprievodnej komunikačnej funkcie v trénerskom komunikačnom registri. In: Jazyk a kultúra, ročník 7, číslo 2728/2016: [elektronický zdroj] internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, s. 44 - 52. ISSN 1338-1148.

http://www.ff.unipo.sk/jak/27-28_2016/Marianna_Kraviarova_studia.pdf

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Rozdiely v kvantite mužských a ženských rečových prejavov v slovenských médiách. In: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti II. Zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. [elektronický zdroj]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 2016, s. 10 - 19. ISBN 978-80-558-1113-0.

FAI

Kraviarová, Marianna – Regrutová, Lenka (eds.): Médiá a text 6: Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016. 94 s. ISBN 978-80-555-1622-6.

AFH

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické vlastnosti rečového signálu v skúmaných komunikačných aktoch oslovenia trénerského komunikačného registra / Acoustic characteristics of the speech signal in the analyzed communication addressing acts in the coach´s communication register. In: Kraviarová, Marianna – Regrutová, Lenka (eds.): Médiá a text 6: Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016, s. 52 – 53. ISBN 978-80-555-1622-6.

AFC

KRAVIAROVÁ, M.: Meranie voice onset time slovenských explozív. In: Limes Slavicus : slavianstvoto-granici na obštnostta: dokladi ot meždunarodna naučna konferencija, Šumen, juni 2015. Šumen: Universitesko izdatelstvo "Episkop Konstantin Preslavski" 2016, s. 167 - 177. ISBN 978-619-201-089-8.

2015

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: E-kniha v digitálnej ére. In: M. Bočák - L. Regrutová - J. Rusnák (eds.): MÉDIÁ A TEXT 5. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2015, s. 174 - 186. ISBN 978-80-555-1494-9
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak4

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Voice Onset Time slovenských explozív. In: Martin Blaho (ed.): JAZYK - MÉDIÁ - TEXT III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 9. 11. 2012 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2015, s. 130 - 138. ISBN 978-80-555-1469-7.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Blaho1

AED

KRAVIAROVÁ, M.: IKT z pohľadu Masmediálnych štúdií. In: Adriána Koželová Erika Brodňanská (eds.): Informačno-komunikačné technológie a vyučovanie jazykov. Pro et contra. Recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 56 63. ISBN 978-80-555-1391-1.

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kozelova2

AED

KRAVIAROVÁ, M.: Digitalizácia médií a tvorba audiovizuálneho diela študentmi masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte PU v Prešove. In: Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie IV. Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove. Lenka Gogová (ed.). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2015, s.173 179. ISSN 1338-3388.
príspevok [.zip]

2014

ABD

KRAVIAROVÁ, M. SMOLÁKOVÁ, V.: Fonetické a fonologické výskumy. In: Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Eds. D. Slančová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014, s. 16 – 30. ISBN 978-80-555-1133-7. (1,02 AH)

ADF

KRAVIAROVÁ, M.: Analýza časovej modulácie hlasu v rozhlasovom spravodajstve. In: Jazyk a kultúra, ročník 5, číslo 19 20/2014: [internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove]. ISSN 1338-1148.
http://www.ff.unipo.sk/jak/19-20_2014/Kraviarova_studia.pdf

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Temporálne charakteristiky slovenských explozív u detského a dospelého expedienta. In.: Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Jana Kesselová, Mária Imrichová, Martin Ološtiak (eds.). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2014, s. 51 - 60. ISBN 978-80-555-1160-3. http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova4

2013

AFC

KRAVIAROVÁ, M: Voice onset time v rolových hrách detí. In: Language and The Environment. Tom II. Redakcja Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, s. 285 293. ISBN 978-83-61401-88-9.

http://docplayer.cz/2079584-Language-and-the-environment-tom-ii.html

AFC

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické parametre timbru slovenských zadných vokálov skúmané artikulačnou syntézou. In: Language and The Environment. Tom I. Redakcja Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, s. 107 122. ISBN 978-83-61401-84-1.

http://docplayer.net/691124-Language-and-the-environment-tom-i.html

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické vlastnosti farby hlasu skúmané artikulačnou syntézou. In: JAZYK MÉDIÁ TEXT II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 4. 11. 2011 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri FF PU v Prešove. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013, s. 275 289. ISBN 978-80-555-0797-2.
príspevok [.pdf]

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Temporálne vlastnosti slovenských explozív. In: Médiá a text 4. Rusnák, Juraj Regrutová, Lenka (eds.). Zborník príspevkov z vedeckého seminára 4. 12. 2012. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013, s. 74 - 83. ISBN 978-80-555-0796-5.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Rusnak2

2012

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Masmediálne štúdiá z pohľadu akusticko-auditívnej komunikácie. In: Budúcnosť médií. Jana Matúšová Božena Baluchová Beata Benková (eds.). Bratislava: Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA 2012, s. 334 353. ISBN 978-80-971009-2-6.

http://www.paneurouni.com/files/sk/fm/aktuality/bm_2012_zbornik_print.pdf

EDI

KRAVIAROVÁ, M.: Žurnalistika v ére internetu. In: Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií. Praha 2012, 6, č. 2, s. 190 195. ISSN 1801-9978. (Recenzia publikácie: Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová (eds.): Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum 2009. 196 s. ISBN 978-80-246-1684-1).

http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/01/ms_2012_2_recenze.pdf

AFC

KRAVIAROVÁ, M.: Information Theory in Contemporary Slovak Literary Works. In: EIIC 2012. Proceedings in Electronic International Conference 2012. 3. 7. September 2012. Žilina: EDIS 2012, s. 574 577. ISBN 978-80-554-0551-3.

http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=2&kid=20101-89

AED

KRAVIAROVÁ, M.: Entropia ako nástroj na exaktné skúmanie literárneho diela. In: Genologické a medziliterárne štúdie 7. Teória a interpretácia umeleckého textu. Viera Žemberová (ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 59 - 88. ISBN 978-80-555-0628-9.
príspevok [.pdf]

EDI

KRAVIAROVÁ, M.: Machač, P. - Skarnitzl, R.: Fonetická segmentace hlásek. In: Jazyk a kultúra, ročník 3, číslo 10/2012: [internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove]. ISSN 1338-1148.
http://www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/kraviarova.pdf

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: O spisovnej výslovnosti študentov masmediálnych štúdií. In: Médiá a text 3. Mediálny text: lingvistika - kultúra - literatúra. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. 22. októbra  2010 vo Veľkom Šariši. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 128 143. ISBN 978-80-555-0584-8.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak3

AFD

KRAVIAROVÁ, M. ZIMMERMANN, J.: Akustické parametre farby hlasu. In: JAZYK MÉDIÁ TEXT. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 5. 11. 2010 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri FF PU v Prešove. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 294 314. ISBN 978-80-555-0535-0.

AED

KRAVIAROVÁ, M.: Entropia a súčasná slovenská literárna tvorba. In: Genologické a medziliterárne štúdie 6. Genologické konfrontácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 145 152. ISBN 978-80-555-051-4.príspevok [.pdf]

2011

DAI

KRAVIAROVÁ, M.: Akustické parametre farby hlasu. [dizertačná práca]. Prešov 2011. 101 s.

2010

AED

KRAVIAROVÁ, M. ZIMMERMANN, J.: Meranie eufónie poetického diela. In: Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010. s. 173 178. ISBN 978-80-555-0187-1.-2010
príspevok [.pdf]

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Personálne charakteristiky reči zisťované resyntézou. In: 5. študentská vedecká konferencia: zborník abstraktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010. s. 70 71.

AFD

KRAVIAROVÁ, M.: Personálne charakteristiky reči zisťované resyntézou. In: 5. študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 683 688. ISBN 978-80-555-0169-7.
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/55.pdf

ADF

KRAVIAROVÁ, M. ZIMMERMANN, J.: Menzerathov zákon v slovenskom vedeckom texte. In: Jazyk a kultúra, ročník 1, číslo 1/2010: [internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove]. ISSN 1338-1148.
http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/kraviarova_zimmermann.pdf

ADF

KRAVIAROVÁ, M. ZIMMERMANN, J.: Zipfov zákon v náučnom texte. In: Jazyk a kultúra, ročník 1, číslo 2/2010: [internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove]. ISSN 1338-1148.
http://www.ff.unipo.sk/jak/2_2010/kraviarova_zimmermann.pdf

AFD

KRAVIAROVÁ, M. ZIMMERMANN, J.: Menzerathov-Altmannov zákon v texte Stanislava Rakúsa. In: Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). Marta Součková (ed). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 102 106. ISBN 978-80-555-0151-2.

príspevok [.pdf]

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky