Ročník 4, číslo 13/2013

Štúdie a Články

Lingvokulturológia a literatúra

Fonetika, fonológia a všeobecná jazykoveda

Preklad a tlmočenie

Jazyk masmédií

Recenzie a anotácie

Správy a informácie

Z našich prekladov